2106929554 6997143091 Στυλιανού Λαΐου 14, Αμπελόκηποι kintispanagiotis@outlook.com
hero image


 

Αντικατάσταση Εντύπου Άδειας Οδήγησης
Σχολή Οδηγών Κιντής Παναγιώτης - Ερασιτεχνικά Διπλώματα - Δίπλωμα Αυτοκινήτου - Δίπλωμα Μοτοσυκλέτας - Αμπελόκηποι Αττική

 

 • Αίτηση – Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 1599/86, όπου ο/η ενδιαφερόμενος/η δηλώνει τα εξής:
  α. Έχει συνηθισμένη διαμονή στην Ελλάδα ή έχει είτε την ιδιότητα του σπουδαστή είτε του μαθητή για τουλάχιστον έξι (6) συναπτά μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης και των σχετικών εγγράφων.
  β. Δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, είτε ελληνική, είτε από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε από τα κράτη Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν, εκτός από την άδεια που ζητεί να αντικατασταθεί, η οποία δεν έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.
  γ. Δεν κατέχει άδεια οδήγησης από τρίτη χώρα.
  δ. Εκφράζει την επιθυμία να συμπεριληφθεί η ομάδα αίματός του στην άδεια οδήγησης και συμφωνεί με την καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καταγραφόμενη στη σελίδα 2, σημείο 14α.
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι υπήκοος άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλει φωτοτυπία ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου. Αντίστοιχα, για πολίτη τρίτης χώρας απαιτείται φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου που επιτρέπει την είσοδό του στην Ελλάδα, εκδοθέν από την αρμόδια ελληνική αρχή, με σαφή αναφορά στην ταυτότητα και την ηλικία του.
 • Αντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου είναι απαραίτητο, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, και πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα. Σε αυτήν την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται τα εξής έγγραφα: Άδεια Διαμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Ταυτότητα Εθιμοτυπίας που καταγράφει τη θέση άδειας παραμονής, Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για τη χορήγηση ή ανανέωση Άδειας Διαμονής Τύπου Α, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το εν λόγω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, υποβάλλονται δύο επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία, όπως απόδειξη φορολογίας στη χώρα, έγγραφο κατοχής ή ενοικίασης κατοικίας, απόδειξη κοινωνικής ασφάλισης, απόδειξη εκπαίδευσης των παιδιών, λογαριασμός ενέργειας ή τηλεφωνίας ή ύδρευσης κ.ο.κ.
 • Αναφορικά με τους αλλοδαπούς υπηκόους που είναι σπουδαστές ή μαθητές, απαιτείται η υποβολή της πρωτότυπης βεβαίωσης από το σχολείο ή το πανεπιστήμιο, που επιβεβαιώνει την ελάχιστη έξιμηνη σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα πριν από την ημέρα υποβολής της αίτησης.
 • Επίσης, απαιτείται αντίγραφο της ισχύουσας ή των ισχυουσών αδειών οδήγησης (αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας εάν υπάρχει), καθώς και η αντίστοιχη άδεια οδήγησης μοτοποδηλάτου, εφόσον έχει εκδοθεί μέχρι 18/1/2013 από τις Υπηρεσίες Τροχαίας. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση από Υπηρεσία Ασφαλείας που επιβεβαιώνει την απώλεια ή την κλοπή.
 • Επίσης, απαιτείται απόδειξη πληρωμής για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης με τον κωδικό e-παραβόλου «28». Τέλος, πρέπει να υποβληθεί μία πρόσφατη φωτογραφία, σύμφωνη με τον τύπο διαβατηρίου. Επιπλέον απαιτούνται η αίτηση εκτύπωσης της άδειας οδήγησης και, σε περίπτωση φθοράς της άδειας, αποδεικτικό πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων με τον κωδικό e-παραβόλου «66». Σε περίπτωση διόρθωσης της ημερομηνίας γέννησης, απαιτείται πρόσφατο πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης, ενώ για τη διόρθωση ονόματος ή επωνύμου απαιτείται αμετάκλητη δικαστική απόφαση, διαζευκτήριο ή βεβαίωση από τον αρμόδιο δήμο που επιβεβαιώνει την ταυτότητα του κατόχου της άδειας οδήγησης.