2106929554 6997143091 Στυλιανού Λαΐου 14, Αμπελόκηποι kintispanagiotis@outlook.com
hero image


 

Χορήγηση Αντιγράφου Εντύπου Άδειας Οδήγησης
Σχολή Οδηγών Κιντής Παναγιώτης - Ερασιτεχνικά Διπλώματα - Δίπλωμα Αυτοκινήτου - Δίπλωμα Μοτοσυκλέτας - Αμπελόκηποι Αττική

 

 • Αίτηση – Δήλωση ευθύνης σύμφωνα με τον Νόμο 1599/86, στην οποία ο/η υποψήφιος/α εκφράζει την εξής βούληση:
  α. Αναφέρει ότι έχει συνηθίσει να διαμένει στην Ελλάδα, είτε ως ιδιότητα σπουδαστή/σπουδάστρια είτε ως μαθητής/μαθήτρια για τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης και των σχετικών εγγράφων.
  β. Δηλώνει ότι η άδεια οδήγησης, για την οποία ζητεί την έκδοση αντιγράφου, έχει χαθεί ή κλαπεί.
  γ. Επιβεβαιώνει ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, είτε ελληνική είτε από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε από τα κράτη Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν, ούτε έχει αφαιρεθεί από οποιαδήποτε αρχή.
  δ. Βεβαιώνει ότι η άδεια οδήγησής του/της δεν κρατείται από καμία αρχή, είτε ελληνική είτε από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε από τα κράτη Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν, για οποιοδήποτε λόγο.
  ε. Εκφράζει την επιθυμία του/της για την αναγραφή της ομάδας αίματός του/της στο έντυπο της άδειας οδήγησης και συναινεί στην καταχώρησή της στο Αρχείο Αδειών Οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στη σελίδα 2, ως σημείο 14α του εντύπου της Άδειας Οδήγησης.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι πολίτης άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να υποβάλει φωτοτυπία ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου, ενώ για πολίτη τρίτης χώρας απαιτείται φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου που επιτρέπει την είσοδό του στην Ελλάδα, ή έγγραφο από αρμόδια ελληνική αρχή που διαπιστώνει την ταυτότητα και την ηλικία του.
 • Φωτοτυπία ισχύοντος δημόσιου εγγράφου, εάν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι Έλληνας υπήκοος, το οποίο επιβεβαιώνει την συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, όπως άδεια διαμονής, βεβαίωση εγγραφής πολίτη ΕΕ, έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της ΕΕ, ταυτότητα εθιμοτυπίας που επισημαίνει τη θέση άδειας παραμονής, βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής τύπου Α, ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς. Το παραπάνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν από την υποβολή της αίτησης και, σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλήρη, υποβάλλονται δύο επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία, όπως φορολογική ενημερότητα, σύμβαση μίσθωσης ή κατοχής οικίας, έγγραφο κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικό εκπαίδευσης των παιδιών, λογαριασμός ενέργειας ή τηλεφωνίας ή ύδρευσης κ.ά. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι αλλοδαπός σπουδαστής ή μαθητής, απαιτείται η πρωτότυπη βεβαίωση από το ίδιο το εκπαιδευτικό ίδρυμα, επιβεβαιώνοντας την έξιμηνη περίοδο σπουδών πριν από την υποβολή της αίτησης.
 • Φωτοτυπία ισχύουσας άδειας οδήγησης, ακόμη και αν είναι φθαρμένη ή αλλοιωμένη.
 • Απόδειξη πληρωμής για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης (κωδικός e-παραβόλου «28»).
 • Απόδειξη πληρωμής πάγιου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων (κωδικός e-παραβόλου «66»).
 • Απόδειξη πληρωμής σε περίπτωση έκδοσης αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής (κωδικός e-παραβόλου «29»).
 • Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία, σύμφωνα με τα πρότυπα διαβατηρίου.
 • Αίτηση για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης.